فاز صفر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

 • شناسایی و مستند سازی وضعیت موجود شبکه کامپیوتری
 • شناسایی دغدغه­ها و مشکلات کارفرما
 • تحلیل وضعیت موجود و شناسایی نقاط آسیب پذیر
 • اجرای تست نفوذ پذیری شبکه کامپیوتری
 • ارائه طرح جامع امنیت شبکه
 • ارائه لیست LOM مورد نیاز جهت اجرای طرح جامع
 • اجرا و امن سازی شبکه مطابق با طرح جامع
 • آموزش کارشناسان و مدیران فناوری اطلاعات جهت بهبود مستمر امنیت شبکه
 • اجرای تست نفوذ پذیری جهت ارزیابی میزان بهبود امنیت شبکه
 • ارائه گزارش وضعیت نهایی از سطح امنیت شبکه کامپیوتری سازمان

طراحی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

 • شناسایی و تعیین دامنه مناسب جهت اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • طراحی دوره­های آموزشی مورد نیاز کاربران، کارشناسان و راهبران سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • تشکیل کمیته امنیت اطلاعات و تدوین خط مشی امنیت اطلاعات سازمان
 • مشاوره و طراحی متدولوژی ارزیابی مخاطرات سازمان
 • شناسایی دارایی­ها اطلاعاتی و و ارزش گذاری آنها بر اساس متدولوژی
 • تحلیل، ارزیابی و اولویت بندی مخاطرات سازمان بر اساس کنترل های امنیتی
 • تهیه و تدوین طرح برطرف سازی مخاطرات (RTP)
 • پیاده سازی و اجرای RTP با کمک واحد فناوری اطلاعات سازمان
 • پایش و بازنگری جهت ارزیابی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • پیاده سازی بهبود های شناسایی شده و انجام اقدامات اصلاحی
 • استاندارد ISO/IEC 27001:2013
 • استاندارد ISO/IEC 27002:2013
 • استاندارد ISO/IEC 27005:2013
 • استاندارد ISO/IEC 270033:2013
توجه روز افزون به مباحث مدیریت امنیت اطلاعات، از طریق برقراری قوانین و همچنین توجه به راهبردهای جدید به منظور پاسخگویی به انتظارات و الزامات طرف های ذینفع نسبت به اطمینان از امنیت و ایمنی شبکه ها و سیستم های اطلاعاتی، باعث پدید آمدن استانداردهایی برای استقرار سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات شده است. بدیهی است استاندارد سازی در سطح بین المللی، سبب جلوگیری از نقص امنیت اطلاعات و اتلاف مالی و پیشگیری از ایجاد تنش در درون سامان ها می گردد. از اینرو استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISO/IEC 27001:2013) زمینه مناسبی را برای طراحی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ارزیابی آن در سازمان ها و بهره گیری از منافع این رویکرد، فراهم می آورد. شرکت امن گستران فرزان با توجه به رسالتی که برای خود قائل می­باشد، از این استاندارد به منظور فراهم آوردن مدلی برای ایجاد، پیاده سازی، اجرا، پایش، بازنگری و بهبود سیستم مدیریت امنیت اطلاعات سازمان ها استفاده می نماید.