آرشیو Aboozar Esmaili, نویسنده در امن گستران فرزان