شرکت فنی و مهندسی امن گستران فرزان با هدف ارتقاء سطح امنیت شبکه و اطلاعات سازمان و ارگان های دولتی و خصوص در سال ۱۳۹۴ تشکیل شد.

تمرکز مجموعه فرزان بر چهار زمینه مشاوره امنیتی، خدمات فناوری امنیتی، آموزش امنیت و تحقیق و توسعه می باشد.

تخصص گروه فرزان ارائه راه حل های تضمین امنیت، انطباق، نظارت و خدمات مدیریت امنیت اطلاعات می باشد.